Kolmapäev, Aprill 25, 2018

Klubi Põhikiri

1. Üldsätted
1.1. Nimi
Mittetulundusühingu nimi on Spordiklubi nWo
1.2. Asukoht
Mittetulundusühingu Spordiklubi nWo asukoht on Eesti Vabariik, Harjumaa, Raasiku vald.
1.3. Staatus
Mittetulundusühing Spordiklubi nWo (edaspidi”klubi”) on avalikes huvides tegutsev poliitiliselt sõltumatu heategevuslik mittetulunduslik eraõiguslik juriidiline isik. Klubi juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest ja muudest õigusaktidest, asutamislepingu otsustest ning oma põhikirjast.
1.4. Majandusaasta
Klubi majandusaasta on 1.jaanuarist 31. detsembrini.

2. Mittetulundusühingu eesmärk
Klubi eesmärkideks on:
- Harrastus- ja võistlussportlastele jooksuvõimaluse pakkumine Raasiku vallas.

- Raasiku valla noortele võistluskogemuse andmine „koduseinte toel“.

- Pensionäridel kehalise aktiivsuse suurendamine, ka kepikõnni harrastajatele seltskonnas                                         kõndimise pakkumine.

- Raasiku valla sporditraditsioonide hoidmine ja laiendamine, traditsioonilistele jüriöö   teatejooksudele lisaks rahvajooksu traditsiooni jätkamine.

- Head kehalist koormust kõigile keha lihasgruppidele pakkuva kepikõnni propageerimine.

3. Mittetulundusühingu Spordiklubi nWo tegevuse põhimõtted.
3.1. Mittetulundusühingu Spordiklubi nWo põhitegevuseks ei ole majandustegevuse kaudu tulu saamine.

Klubi tegevuse põhimõteteks on:
- liikmete hääleõiguse võrdsus
- liikmelisuse vabatahtlikkus ja mitteüleantavus
- liikmete ainult põhikirjast tulenevad kohustused ühingu ees
- liikmete õigus avalduse alusel ühingust välja astuda
- liikmete vahel mittejaotatava vara, tulu ja kapitali olemasolu.
3.2. Klubi võib omada vara, oma sümboolikat ja pitsatit.
3.3. Klubi vastutab oma kohustuste täitmisel kogu oma varaga. Ühingu liige vastutab oma ühingu kohustuste täitmise eest varalise osaluse piires.

3.4. Klubi on asutatud määramata ajaks.

 

4. Liikmeskond
4.1. Asutajaliige.
Klubi asutajaliikmed on asutamislepingu sõlminud isikud, kes võtsid vastu käesoleva põhikirja.
4.2. Klubi liige.
Klubi liikmeteks võivad astuda kõik juriidilised ja füüsilised isikud, kes tunnistavad ühingu eesmärki ja põhikirja.
4.3. Klubi liikmemaks.
Klubi liikmete sisseastumis- ja liikmemaksu suuruse määrab juhatuse koosolek. Liikmemaks kantakse Sampo pangas avatavale Mittetulundusühingu nWo pangaarvele.
4.4. Klubi liikmete õigused.
Klubi liikmetel on õigus:
· osaleda klubi poolt korraldatavatel üritustel;
· esitada juhatusele ettepanekuid ja arupärimisi klubi tegevust puudutavates küsimustes;
· valida ja olla valitud klubi organitesse;
· algatada kooskõlastatult klubi juhatusega ühingu projekte. Programm on konkreetne tegevusala, millega aidatakse kaasa klubi põhikirjaliste eesmärkide saavutamisele.
4.5. Liikmeks vastuvõtmine.
Klubi liikmeks soovija peab esitama kirjaliku avalduse juhatusele, kes hiljemalt ühe kuu jooksul arvates avalduse saamisest teatab vastuvõtmisest või sellest keeldumisest.
4.6. Väljaastumine ja väljaarvamine.
Kõik klubi liikmed võivad mittetulundusühingust välja astuda kirjaliku avalduse alusel, mis tuleb esitada juhatusele. Juhatus teeb otsuse hiljemalt ühe kuu jooksul arvates avalduse saamisest.
Juhatus võib mittetulundusühingust Spordiklubi nWo välja arvata liikme:
- kelle tegevust ta hindab vastukäivaks põhikirjale ja sisekorra reeglitele;
- kes kahjustab klubi mainet;
- kes ei ole mõjuva põhjusteta tasunud liikmemaksu.

Juhatus teatab ühe nädala jooksul kirjalikult väljaarvatule sellekohasest otsusest.

 

5. Juhtimine
5.1. Korraline üldkoosolek.
Klubi kõrgeimaks organiks on liikmete üldkoosolek, mille kutsub kokku juhatus, teatades mittetulundusühingu liikmetele üldkoosoleku toimumisest ja päevakorrast hiljemalt kaks nädalat enne üldkoosoleku toimumispäeva. Mittetulundusühingu korraline üldkoosolek peetakse üks kord kalendriaasta jooksul. Üldkoosolek:
- valib salajasel hääletusel revisjonikomisjoni või revidendi, kellel on õigus osa võtta juhatuse koosolekutest.
- kuulab juhatuse ja revisjonikomisjoni (revidendi) aruanded.
- kinnitab juhatuse aruande eelmisel tegevusaastal tehtust ja jooksva majandusaasta     eelarve.
- otsustab põhikirja või eesmärgi muutmise.
5.2. Erakorraline üldkoosolek.
Erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku, kui juhatus leiab selle vajaliku olevat või vähemalt 1/10 mittetulundusühingu liikmetest palub seda põhjendatult kirjalikus vormis juhatusel teha. Erakorraline üldkoosolek tuleb läbi viia ühe kuu jooksul peale sellekohase avalduse esitamist.
5.3. Ettepanekud üldkoosoleku päevakorrale. Kui mittetulundusühingu liige soovib mingi küsimuse arutamisele võtmist järgmisel üldkoosolekul, peab ta sellest kirjalikult teatama juhatusele mitte hiljem kui nädal enne üldkoosoleku toimumise aega.
5.4. Hääleõigus.
Klubi üldkoosolekust võivad osa võtta kõik hääleõigusega liikmed. Igal hääleõiguslikul isikul on ainult üks hääl. Juriidilisest isikust liikme eest hääletab lihtkirjaliku volitusega esindaja.
5.5. Hääletamine.
Üldkoosolek saab otsuseid vastu võtta kui kohal on üle poole mittetulundusühingu liikmetest. Juhtudel, mille kohta pole sätestatud teisiti, loetakse üldkoosoleku otsused vastuvõetuks lihthäälteenamusega. Häälte võrdse jagunemise korral on otsustava kaaluga üldkoosoleku juhataja hääl. Erandiks on valimised, mil tuleb läbi viia uus hääletus võrdselt hääli saanud kandidaatide vahel. Kui keegi hääleõiguslikest kohalviibijatest seda nõuab, tuleb hääletamine läbi viia salaja.

6. Juhatus

6.1. Juhatuse pädevus.

Juhatus on üldkoosolekute toimumise vaheajal pädev kõigis küsimustes, mis ei ole antud seaduse või käesoleva põhikirja kohaselt üldkoosoleku pädevusse.

Juhatus:

1. Viib ellu üldkoosoleku otsuseid.

2. Otsustab liitumis- ja aastamaksu.
3. Korraldab liikmemaksu kogumise.
4. Võib tööle võtta  isikuid, kelle tegevus määratakse vastava juhendiga ja kes on aruandekohustuslikud juhatuse ees.
5. Valmistab üldkoosolekule ette lõppenud majandusaasta aruande ja jooksva tegevuse majandusaasta eelarve.
6. Kehtestab klubi sisekorrareeglid.
7. Esitab revidendile üks kuu enne korralise üldkoosoleku toimumist tegevuse aruande ja muud revideerimisega seotud dokumendid.
8. Teatab juhatuse koosoleku toimumisest revidendile.

9. Otsustab klubi tegevuse lõpetamise.
6.2. Juhatuse valimine.
Klubi asutajaliikmed valivad juhatuse, kes valib oma hulgast juhatuse esimehe. Juhatuses peab olema vähemalt kaks liiget ühingu liikmete hulgast. Juhatuse esimees esitab korralisel üldkoosolekul aruande juhatuse tegevusest.
6.3. Juhatuse koosolek.
Juhatuse koosoleku kutsub kokku juhatuse esimees või juhatuse liikmed. Juhatuse koosoleku toimumisest teatatakse juhatuse liikmetele kirjalikult vähemalt üks nädal enne selle toimumist. Juhatuse korralised koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui kord kvartalis. Juhatus on otsustusvõimeline kui kohal on kõik juhatuse liikmed ja nende hulgas ka juhatuse esimees või tema poolt volitatud juhatuse liige. Otsused võetakse vastu juhatuse liikmete häälteenamusega. Juhatuse kokkukutsujal on õigus omal äranägemisel paluda koosolekust osa võtma sõnaõigusega vajalikke asjatundjaid konsultantide või ekspertidena ning klubi liikmeid.
6.4. Juhatuse liikme esindusõigus.
Klubi nimel on allkirja õigus juhatuse esimehel.  Tehingute eest millele ei ole juhatuse esimees saanud juhatuse liikmete kirjalikku nõusolekut vastutab juhatuse eesimees ainuisikuliselt. Klubi esindusõigus on kõikidel juhatuse liikmetel.

 

7. Põhikirja muutmine ja tegevuse lõpetamine
7.1. Põhikirja muutmine ja täiendamine
Ettepanek põhikirja muutmise ja täiendamise kohta tuleb esitada kirjalikult juhatusele. Viimane valmistab selle ette läbivaatamiseks järgmisel klubi üldkoosolekul. Põhikirja tohib muuta ainult juhul, kui etteteatatud üldkoosoleku päevakorras on ette nähtud põhikirja paranduste sisseviimine või täiendamine.
7.2. Tegevuse lõpetamine
Otsus klubi tegevuse lõpetamisest võetakse vastu juhatuse koosolekul  kõikide juhatuse liikmete poolhäälte korral.
7.3. Varade jaotamine
Peale tegevuse lõpetamise otsuse vastuvõtmist moodustab juhatuse koosolek likvideerimiskomisjoni. Viimane teostab klubi varade revisjoni ja korraldab võlausaldajate nõuete rahuldamise ning allesjäänud vara antakse üle tulumaksusoodustusega nimekirja kantud sarnase tegevusega tegelevale ühingule või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.